Det viktigste først

Kommunaldirektør Helge Garåsen.

Rådmannen arbeider nå med budsjettet for 2020. I denne sammenheng gjør jeg meg mange tanker om hvordan vi skal sørge for stadig bedre tjenester. Da må vi prioritere, som også innebærer å velge bort noe.

Norge er et foregangsland i arbeidet med prioriteringer i helsetjenesten. Fra 1985 og frem til 2018 har fem offentlige utvalg og en ekspertgruppe utredet spørsmål om prioritering i helsetjenesten. Det er enighet om at det er tre kriterier som må være oppfylt for grunnleggende helsetjenester
– tiltakets nytte
– tiltakets kostnadseffektivitet
– tilstandens alvorlighet

Blankholmutvalget, oppnevnt av regjeringen, foreslo i desember 2018 at de etablerte kriteriene suppleres med en vurdering av om tiltaket vil bidra til økt fysisk, psykisk eller sosial mestring. Dette siste er forslag som er helt i tråd med Trondheim kommunens prioriteringer innen helse og velferd.

Formålet med tjenestene våre er ofte å sette enkeltmennesket i stand til å leve med den sykdommen eller tilstanden han/hun har. Den enkelte persons egne vurderinger av mestring og livskvalitet er derfor meget viktige i alle nyttevurderinger i møtet med enkeltindividet. Sannsynligvis er det likevel ikke alltid mulig å snakke om prioriteringer og full likeverdighet mellom enkeltindivider da den enkeltes subjektive behov er så forskjellige. Våre prioriteringer vil påvirke direkte den enkelte bruker i hverdagen. Vi må også huske på at for mange strekker behovet for tjenester seg over mange år.

For meg er begreper som verdighet og etikk sentrale i våre vurderinger når vi skal planlegge våre tjenester for fremtiden, og dette må gjenspeiles i vårt budsjett for 2020.

Helge Garåsen, kommunaldirektør

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here